Personal Data Protection Regulation
by SMS GROUP
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยจำแนก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส และแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) รายละเอียด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน (Employee Policy) รายละเอียด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า (Partner Policy) รายละเอียด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (Customer Policy) รายละเอียด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV Policy) รายละเอียด
แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request) กรอกข้อมูล
หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส
เลขที่ 38/6 หมู่ที่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์: 02-598-1123
เว็บไซต์: www.smscor.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณลัดดา อมรรัตนสถิต
สถานที่ติดต่อ 38/6 หมู่ที่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
อีเมล dpo@smscor.com
Scroll